GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ HİZMETİ

Geçici İş İlişkisi Hizmeti

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;

Personel özlük işleri ve bordrolama hizmeti kapsamında;

kurulabilir.

Güleryüz İnsan Kaynakları, Şubat 2017 tarihi itibariyle « Geçici İş İlişkisi Kurma Yetki Belgesi » sahibidir.

Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir
işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURMA NEDİR?

4857 sayılı İş Kanununda belirtilen 7inci maddenin Mayıs 2016’da değiştirilmesi üzerine oluşturulmuş;

“Özel İstihdam Bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.”

Geçici İş İlişkisi Kurulan Özel İstihdam Bürosu:

Sadece Türkiye İş Kurumu tarafından yetkilendirilen Özel İstihdam Bürolarının firmalarda geçici bir süre ile işçileri çalıştırmak üzere devralan işvereni temsil etmektedir.

Özel İstihdam bürolarının yetkilendirilebilmesi için;

Şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Güleryüz İnsan Kaynakları Danışmanlık firması, bu yetkilendirmeyi Şubat 2017 tarihinde 463 numaralı kayıtla almaya hak kazanan Türkiye nin ilk özel istihdam bürosudur.

Geçici İş İlişkisinin Süresi

Süresi durumun devamına bağlı haller;

geçici iş ilişkisi sürdürülebilecektir.

Süre sınırı bulunmayan haller;

geçici iş ilişkisi açısından süre sınırı bulunmamaktadır.

En fazla dört + dört ay süreyle sınırlanan haller;

! Geçici iş ilişkisi 4 ay + 4 ay toplamda 8 ayı geçmeyecek şekilde en fazla iki kere yenilenebilir.

Sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devamı halinde;

İşçi ile yapılan sözleşme tarihinin bittiği andan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır.

Özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.

Sık Sorulan Sorular

İşveren iş ilişkisinin belirlenen sürenin öncesinde, Özel İstihdam Bürosu ile görüşerek, personelin görevinin sonlandırılmasını ya da personelin değiştirilmesini talep edebilir.

Bu çalışma modelinde esas olan işçinin fesih hakkıdır, sözleşmede işçinin işe çağrılmazsa haklı nedenle fesih edebileceği yazılır ve bu süre 3 ayı geçemez.

 • Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • Yeraltında maden çıkarılan işyerlerinde,
 • İşyerlerinde grev ve lokavtın uygulaması esnasında,
 • Daha önce geçici iş ilişkisi ile çalıştırılmış olan işçi ile fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden önce,
 • Durumlarına istinaden kurulamaz.

Geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak kurulur.

Özel İstihdam Bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak sözleşmede,

 • Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi,
 • İşin niteliği,
 • Özel istihdam bürosunun hizmet bedeli,
 • Varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır.
 • Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, iş hacminin geçici olarak arttığı durumlarda, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez.
 • On ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir.
 • İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar da bu sayıya dâhildir.
 • İşverenlerin belirli bir süre devam edecek ve yeni bir personel istihdam edilmeden işletmede ortaya çıkan personel ihtiyacının giderilmesini sağlar.
 • İşletmeler, ekonomideki ve işgücü arzındaki değişimlere kolaylıkla uyum sağlamakta, çalışanlar da işgücü piyasasında kendi isteklerine uygun işler bulabilmektedir.
 • Söz konusu çalışanların sirkülasyonunu yönetmek için ek işe alım kadrolarının maliyetine gerek kalmaması ve işverenin bu konuda tasarruf sağlamasıdır.
ALT İŞVERENLİK MODELİGEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURMA MODELİ
Yaptırılabilecek işler sınırlıdırTüm işler için kullanılabilir
Yardımcı ve teknik işler için kullanılabilirYardımcı işle beraber ana işler için de kullanılabilir
İşin tamamı alt işverene devredilirİşveren iş planı dâhilinde her alanda ve görev tanımı kapsamında kullanabilir
Çalışma Süre sınırı yokturİlgili maddedeki şartlara istinaden bazı durumlar için çalışma süre kısıtı vardır
 • Geçici işçiler çalıştıkları dönemde işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit olarak faydalanırlar.
 • Geçici işçinin çalışma süresince temel çalışma koşulları, işverenin aynı işi doğrudan istihdam halinde sağlayacağı koşulların altında olamaz.

İşveren işin gereği, geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahiptir.

İşveren, öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, geçici işçi de bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.

İşveren geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerini özel istihdam bürosuna derhal ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.

Geçici iş ilişkisi kapsamında çalışan personelin sendikalaşma hakkı vardır. İlgili düzenlemeler ile işe girdikleri gün itibari ile sendika üyesi olabilirler.

Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumludur.

 • İşyerindeki açık pozisyonları geçici işçi olarak çalışan personele bildirmekle yükümlüdür.
 • Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı durumlarını Özel İstihdam Bürosu’na ve ilgili yasalar doğrultusunda gerekli kurumlara bildirmekle yükümlüdür.
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimleri vermekle ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • Varsa işyerindeki sendikaya geçici işçilerin istihdamı ile ilgili bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin maaş ödemelerinin yapıldığını kontrol etmekle sorumludur.
 • Özel İstihdam Bürosu geçici işçi maaş ödemelerinin yapmaması durumunda, İşveren, istihdam bürosunun alacağından mahsup ederek ödemeyi gerçekleştirmektedir.
 • Başta İş sağlığı ve güvenliği olmak koşuluyla işverenin sağladığı tüm eğitimlere katılmak ve uygulamakla sorumludur.
 • İşyerine ve işe ilişkin kendi kusuru ile neden olduğu zarardan işverene karşı sorumludur.
 • Geçici işçiler hiçbir zaman işverenden avans veya borç talep edemez. Bu konulardaki muhatap işi sağlayan Özel İstihdam Bürolarıdır.